در حـال حــاضــر بــالــغ بر صــد مشـتـری ( کــارخــانــه) از مـحـصـولات رز الــکـتـرونـیـک اسـتـفـاده مــی کــنـنـد.