در حـال حــاضــر بــالــغ بر صــد مشـتـری ( کــارخــانــه) از مـحـصـولات رز الــکـتـرونـیـک اسـتـفـاده مــی کــنـنـد.

 

شرکت کاله

نرم افزار قبض ویژه و نرم افزار سفارشی

تاریخ نصب ۱۳۹۷

 

شرکت چای گلستان

نرم افزار  قبض ویژه

تاریخ نصب ۱۳۹۶

 شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه

تاریخ نصب نرم افزار ۱۳۹۷

 

 

شرکت نفت پارس

نرم افزار  قبض ویژه

تاریخ نصب ۱۳۹۵

 

 

شرکت چای دبش

نرم افزار  سفارشی

تاریخ نصب ۱۳۹۴

نیروگاه زاگرس کرمانشاه

نرم افزار-باسکول ۶پلاک

خوان تاریخ نصب ۱۳۹۷

 

شرکت مواد غذایی آمینو

نرم افزار  قبض ویژه

تاریخ نصب ۱۳۹۷

شرکت کد بانو (دلپذیر)

نرم افزار باسکول بارنویس

تاریخ نصب ۱۳۹۵

 

 بینالود نیشابور

نرم افزارسفارشی Gsun  نصب۱۳۹۷

شرکت پارس اینترناسیونال

نرم افزاربارنویس باسکول  نصب ۱۳۹۷

 

شرکت پرشین پوشش پلیمر

نرم افزارباسکول جاده ای  پلاتین نصب ۱۳۹۰ نرم افزارصدورلیبل سفارشی نصب ۱۳۹۲

نیروگاه پره سر گیلان

نرم افزار-باسکول

پلاک خوان تاریخ  ۱۳۹۷

 

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو

نرم افزاربارنویس تاریخ نصب۱۳۹۵

ذوب روی بافق 

نرم افزارپلاتین۱۰۰جاده ای تاریخ نصب۱۳۹۳

و نرم افزار پلاتین تاریخ نصب ۱۳۹۳

شرکت دیبا نخ دلیجان:

نرم افزارلیبل نساجی تاریخ نصب ۱۳۹۷

 

شرکت اکسیر نوین فرآیند

استفاده از نرم افزارلیبل

جدید عمومی تاریخ نصب ۱۳۹۵

 

شرکت پند سرویس

نرم افزار پلاتین انبار

 

شرکت امیرنیا تبریز

استفاده از نرم افزارDll تک سیستم

 

شهرک صنعتی یزد

استفاده ازنرم افزارپلاتین ۱۰۰جاده ای تاریخ نصب ۱۳۹۴

 

……                                             ……             ..صفحه بعد